Manažer prodeje

Obchodní podmínky Manažera prodeje

I. DEFINICE POJMŮ

Kdykoliv jsou použity následující výrazy v obchodních podmínkách, mají význam popsaný níže:

Aukro
provozovatel systému Aukro, společnost Allegro Group CZ, s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382, DIČ CZ24725382, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 169090;
Manažer prodeje
služba zajišťovaná Aukrem, která umožňuje správu prodeje na Aukro.cz, dostupnou na adrese mp.aukro.cz;
Aukro uživatel
fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání systému Aukro;
Uživatel Manažera prodeje
uživatel Aukra, který splňuje ustanovení této dohody k užití služby Manažera prodeje;
Aukro účet
majitel uživatelského účtu je oprávněn přihlásit se ke službám systému pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby;
Aukro smlouva
smlouva o užívání systému Aukro, uzavřená v elektronické podobě mezi Aukrem a Uživatelem;
Položka
produkt určený k prodeji na Aukro.cz;
Šablony/Produkty
funkce dostupná v Manažeru prodeje, která umožňuje spravovat a udržovat skladové zásoby podle typu a množství.

II. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU

 1. Pouze osoba registrovaná na Aukru může být uživatelem Manažera prodeje.
 2. Uživatel Aukra, který chce využívat Manažera prodeje, použije pro aktivaci služby své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo). Tomuto účtu bude naúčtován poplatek za užívání služby.
 3. Uživatel Manažera prodeje obdrží přístup k Manažeru prodeje po přijetí obchodních podmínek – přijetí znamená uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Aukrem a uživatelem Manažera prodeje na dobu neurčitou.

III. OBSAH SLUŽBY

 1. Nový Manažer prodeje je samostatná aplikace pro hromadnou správu prodeje, která umožňuje uživateli:
  • spravovat prodeje na Aukro.cz,
  • přiřadit jakékoliv množství Aukro účtů, viz článek 4.2,
  • vytvořit inventář,
  • vytvořit předměty ze šablon,
  • sbírat údaje o transakcích a obchodních partnerech,
  • řízení prodeje s podporou tisku (adresní štítky, podací archy, aj.).
 2. Archivace prodejů a dalších souvisejících činností za období 365 dní, viz článek 3.3.
 3. Uživatel Manažera prodeje, který odstoupil od užívání Manažera prodeje, může získat přístup k historii transakcí a souvisejících činností po sdružení Aukro účtu s Manažerem prodeje, za předpokladu, že neuplynula doba větší než 60 dní od odstoupení od užívání.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE MANAŽERA PRODEJE

 1. Uživatel Manažera prodeje je zodpovědný za aktualizaci inventáře a náležitou pečlivost v tomto procesu, aby počet produktů v inventáři souhlasilo se skutečnými skladovými zásobami určenými k prodeji.
 2. Uživatel Manažera prodeje nesmí používat účty třetích osob (tedy nesmí propojit cizí Aukro účet s Manažerem prodeje).
 3. Uživatel Manažera prodeje nesmí používat Manažera prodeje pro jiné účely, než je uvedeno v tomto dokumentu a v nápovědě na stránkách Aukro.cz.
 4. Uživatel Manažera prodeje nese plnou odpovědnost za jakékoliv nepravdivé údaje či porušení těchto povinností v této smlouvě.

V. PRÁVA A POVINNOSTI AUKRO.CZ

 1. Aukro vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila funkčnost Manažera prodeje. Aukro však nenese zodpovědnost za poruchy a závady v provozu Manažera prodeje, způsobené mimo kontrolu Aukra.
 2. V případě dočasného výpadku přístupu k Manažeru prodeje může Aukro vrátit část předplacené služby úměrné v závislosti na povaze a délce nefunkčnosti Manažera prodeje.
 3. Aukro si vyhrazuje právo zablokovat uživatele Manažera prodeje do všech služeb poskytovaných Aukrem (včetně Manažera prodeje) v případě porušení ustanovení zákona, porušení těchto podmínek, obchodních podmínek Aukra nebo činností porušující dobré zvyky a mravy.
 4. Aukro si vyhrazuje právo na úpravy Manažera prodeje kdykoliv za předpokladu, že změny nemají žádný vliv na práva a povinnosti uživatele Manažera prodeje. V ostatních případech ustanovení článku VIII (1) se použije obdobně.

VI. PLATBY

 1. Poplatek za používání Manažera prodeje bude účtován uživateli jako 30tidenní předplatné. Částka za toto předplatné bude naúčtována k vyúčtování na Aukro účtu a je účtován ihned po zvolení předplatného.
 2. Ceník
  Předplatné Poplatek Sleva
  30 dní 1 Kč 0%
  90 dní 3 Kč 5%
  180 dní 6 Kč 10%
  360 dní 12 Kč 20%
 3. Uživatel Manažera prodeje, jehož účet byl zablokován, nemůže zakoupit či prodloužit jeho předplatné Manažera prodeje. Nicméně - pokud Aukro účet je blokovaný po dobu předplatného Manažera prodeje, poplatek za nevyužité období se nevrací.

VII. UKONČENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Obě strany mohou tuto dohodu vypovědět kdykoliv s oznámením 7 dní před koncem zúčtovacího období, a to prostřednictvím podání prohlášení v elektronické formě nebo písemně.
 2. Tato smlouva s Aukrem může být ukončena s okamžitou platností, jestliže:
  1. vypršela lhůta žádosti o zaplacení poplatků Aukru,
  2. uživatel Manažera prodeje porušuje ustanovení těchto podmínek, obchodních podmínek Aukra nebo platné zákony,
  3. uživatel Manažera prodeje má negativní vliv na Aukro či třetí strany.
 3. Do 10 dnů od uzavření dohody uvedené v článku 2.3 této smlouvy může uživatel od smlouvy odstoupit bez udání důvodů na základě předložení příslušné žádosti v elektronické podobě, nebo v písemné formě (v takovém případě se bere v potaz datum odeslání žádosti před uplynutím lhůty). Uživatel Manažera prodeje není oprávněn odstoupit od smlouvy po provedení jakékoliv činnosti v Manažeru prodeje.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Aukro si vyhrazuje právo na změnu obsahu této smlouvy kdykoliv, za předpokladu oznámení o změně nejméně s 7denním předstihem. Uživatelé Manažera prodeje musí být informováni o všech změnách této smlouvy prostřednictvím informací publikovaných na Aukro.cz. Neschopnost přijmout tyto změny podmínek se rozumí ukončení dohody s Aukrem v rozsahu užívání Manažera prodeje.
 2. Aukro má výhradní právo k autorskému dílu použití grafických elementů Manažera prodeje, včetně loga Manažera prodeje, jakož i na funkčnost, uspořádání, složení prvků a práv vlastnictví. Je zakázáno využívat či prodávat výše uvedená práva či elementy, s vyjímkou uvedenou v tomto dokumentu či na základě souhlasu Aukra.
 3. Ve všech záležitostech, které nejsou součástí těchto podmínek, se užívají ustanovení v Obchodních podmínkách Aukra.

Stáhnout obchodní podmínky Manažera prodeje.